Zákaznický servis

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.apsport.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva“), uzavírané mezi společností Prophone s.r.o., Rybná 716/24 Praha 1 111 000, (dále jen „prodávající“) a kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese www.apsport.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění.
 4.    Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím je Prophone s.r.o..
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek se stává platnou okamžikem jejího zveřejnění na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Spotřebitel je oprávněn tuto změnu všeobecných obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou jednoho měsíce.
 7. Dozorujícím orgánem je Česká obchodní inspekce, Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad pro ochranu osobních údajů a příslušný živnostenský úřad; na tyto orgány je možné se obrátit se stížností.
 8. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 9. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, a to v souladu s cenami uvedenými v čl. V těchto obchodních podmínek. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pro doručováno v rámci území České republiky.
 11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí informativním emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího“).
 12. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 13. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
 14. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na obsahu kupní smlouvy (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronicky či telefonicky).
 15. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webovém rozhraní obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 16. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
 17. Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že kupujícímu nebude umožněno do ní nahlížet.

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu jako konečné, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží.
 2. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedeného na webovém rozhraní obchodu v době odeslání objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce, kdy kupující má možnost volby z následujících variant platby:
 4. a) v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od přepravce, v místě určeném kupujícím v objednávce, vyjma osobního odběru;
 5. b) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.: 199484291/0600vedený u Moneta money bank a.s.(dále jen „účet prodávajícího“)
 6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 7. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Cena doběrečného je 35 Kč.
 8. Při platbě dle písm. b) odstavce 3. bude prodávajícím zaslán na elektronickou adresu kupujícího email s číslem účtu a variabilním symbolem. Kupující je v takovém případě povinen při úhradě bezhotovostním převodem uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platbyje závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, zboží bude v tomto případě expedováno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen cenu v případě bezhotovostního převodu zaplatit nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky). V případě, že nebude v této době kupní cena uhrazena, zaniká kupní smlouva den následující po uplynutí této lhůty.
 9. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 10. U akce X+1 (1+1, 2+1, 3+1…) zdarma se odečítá vždy hodnota nejlevnější položky z objednávky rovným dílem od všech položek.
 11. V případě akce dárek zdarma se odečítá hodnota dárku rovným dílem od všech položek v objednávce.
 12. ZPŮSOB DOPRAVY A DODACÍ PODMÍNKY
 13. Prodávající dodává zboží kupujícímu prostřednictvím některého z následujících přepravců: České Pošty, InTime nebo DPD,  kterého si kupující zvolí v rámci své objednávky, a to na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.  Všichni uvedení přepravci umožňují platbu při převzetí zboží (na dobírku).
 14. Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny, a to v termínech dle kupní smlouvy (dále jen ,,dodací lhůta“) V případě platby kupní ceny za zboží bankovním převodem na účet prodávajícího počne tato dodací lhůta běžet až poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.  Pokud by ve výjimečných případech došlo ke zpoždění zásilky (vánoční období, sezónní výprodeje, aj. …), bude prodávající kupujícího o takovém zpoždění obratem informovat. V tomto případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 15.    Při rezervaci zboží, dochází k rezervaci přímo na zvolené prodejně. Po ověření skladové dostupnosti, informuje kupujícího o připravenosti přímo daná prodejna. Rezervační doba je 2 dny od potvrzení rezervace příslušnou prodejnou, poté bude zboží uvolněno do volného prodeje. Cena produktů nemusí být na jednotlivých prodejnách shodná s cenou na eshopu.
 16. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží.
 17. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů spojených s takovým opakovaným doručováním, a to zejména poplatek za uskladnění podle platných právních předpisů a náklady za opakované doručování, resp. dodání s jiným způsobem doručení. Tyto dodatečné náklady spojené s doručováním podle věty předcházející uhradí kupující prodávajícímu v termínu, uvedeném v dopise nebo emailu, který zašle prodávající kupujícímu.
 18. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto uvést do dodacího listu. V případě shledání důvodného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě není prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů podle odst. 4 tohoto článku kupujícím. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 19. Prodávající zajišťuje dopravu zakoupeného zboží pouze v rámci České republiky. V případě, že má být zboží doručeno mimo území České republiky, zajistí si dopravu sám kupující, případně je možná dohoda s prodávajícím.
 20. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 21. NÁKLADY NA PŘEPRAVU ZBOŽÍ
 22. Zboží je doručováno v rámci území České republiky. Cena za dodání zboží prostřednictvím některého z přepravců podle čl. V. těchto obchodních podmínek, kterou je kupující povinen uhradit současně s kupní cenou zboží, činí v případě přepravy v rámci České republiky:

Druh dopravy

cena s DPH

Objednávky nad 1499 Kč

Česká pošta

99 Kč

ZDARMA

GLS

99 Kč

ZDARMA

DPD

89 Kč

ZDARMA

Rezervace zboží na prodejně

ZDARMA

ZDARMA

 1. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele zaplacení celé kupní ceny včetně ceny za dopravu a předáním zboží.

VII.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZRUŠENÍ

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, prodávajícímu, a to nejpozději poslední den lhůty dle věty předcházející na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo na email. adresu info@apsport.cz. Spotřebitel je oprávněn použít formulář k odstoupení od smlouvy. V takovém případě spotřebitel ponese pouze své náklady spojené s projevem příslušné vůle a s dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží náklady za dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Zboží, společně s formulářem pro vrácení  zašle kupující na adresu která je uvedena na účtence.,

O prodeji zboží.

 

 1.    Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 2.    Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí tohoto odstoupení od smlouvy elektronicky emailem, na emailovou adresu udanou kupujícím při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající nenese zodpovědnost za nedoručení potvrzení o odstoupení smlouvy, při chybném uvedení emailové adresy kupujícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží nekompletní, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, vrátit kupujícímu finanční prostředky převodem na účet, v případě osobního odběru na prodejně v hotovosti přes pokladnu, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s odkládací podmínkou tak, že darovací smlouva nabývá účinnosti až uplynutím 20ti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím.
 5. V případě, že kupujícím objednané zboží nebude možné dodat, a plnění prodávajícího se tak stane nemožným vinou třetí osoby či nedostupností takového zboží způsobenou nikoliv přímo prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit. V případě dílčího nemožného plnění může prodávající odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného plnění. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.
 6. Mimo případů stanovených zákonem je prophone s.r.o. oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prophones.r.o.. Kupující bude o odstoupení od smlouvy informován pomocí běžně dostupných prostředků (e-mail, telefon), objednávka bude stornována. V případě, že kupující objednávku alespoň z části zaplatil, bude mu tato částka převedena zpět na bankovní účet.     
 7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů formou smírného řízení

V případě, že došlo/dojde ke sporu mezi prodávajícím, který si strany sebou neurovnají napřímo, má možnost se kupující obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporů pro zakoupený výrobek. V české republice je touto institucí Česká obchodní inspekce (ČOI) - www.coi.cz.   

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 1. Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.
 2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 3. Nároky kupujícího z vadného plnění (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2177 a § 2161 až 2174 zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese uvedené odstavci 4. tohoto článku nebo na email. adrese info@apsport.cz
 4. Reklamované zboží, společně s reklamačním listem (ke stažení zde), zašle kupující na adresu která je uvedena na účtence o prodeji zboží.

 

 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno, s projevem vůle kupujícího směřující k reklamaci zboží.
 2. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Koupě zboží musí být vždy v rámci uplatnění reklamace prokázáno. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení.
 3. Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady, datum reklamce a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost.
 4. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů a běží ode dne uplatnění reklamace ve smyslu odst. 5 tohoto článku. Nebude-li reklamace ve lhůtě 30 dnů vyřízena, má spotřebitel práva dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., tedy právo odstoupení od smlouvy, slevu, odstranění vady a dodání nového zboží.
 5. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.
 6. Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

1) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

2) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

3) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou podle předchozího věty se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

 1. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6ti měsíců ode den převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a toto právo je právem rozhodným. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 5. Kupující souhlasí uzavřením kupní smlouvy se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a s ukládáním tzv. souborů cookies na svém počítači. Oba souhlasy je možné odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího či na email.adresu  info@apsport.cz uvedenou i v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 zákona č. 89/2012 Sb.
 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3.4 2021.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro podnikající osoby

pro nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.apsport.cz

Shora uvedené obchodní podmínky pro spotřebitele platí rovněž pro osoby, které při uzavírání smlouvy nevystupují jako spotřebitelé, tedy které při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím, kterým je prophone s.r.o., jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz. ust, § 419 zákona č. 89/2012 Sb.), a to vyjma čl. I. odst. 1, 2, 3 a 6, dále vyjma celého čl. VII, a dále vyjma čl. VIII. odst. 8, který nadále zní : Lhůta k vyřízení reklamace činí 60 dnů., a čl. VIII. odst. 2, který nadále zní :  Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 Právní vztahy mezi prodávajícím a osobami, které jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.